Edukacja dla Przyszłości a potrzeby województwa podlaskiego

01 czerwca 2022
13:54
Woj. podlaskie

31 maja 2022r. przedstawiciele podlaskiej części Ruchu Polska 2050 zaprezentowali program edukacyjny – Edukacja dla Przyszłości. Mówili o nim nauczyciele różnych specjalności nadal aktywni w swoim zawodzie oraz podlascy samorządowcy. 

W programie tym widzimy elementy, do których chcemy zachęcić do wprowadzenia do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego i Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku, ponieważ elementy, które wzbudzą rozwój kreatywności u młodego człowieka, zaprocentują w przyszłości kreatywnymi rozwiązaniami tak potrzebnymi dla tego regionu. Potrzebujemy ludzi aktywnych, zdolnych, dbających o rozwój tego regionu. – zapowiadał   Maciej Żywno, nauczyciel akademicki.

Główne punkty propozycji programowej Edukacji dla Przyszłości to szkoła dla równego startu. Szkoła powinna łagodzić nierówności społeczne i ekonomiczne wśród dzieci. Dlatego proponujemy m. in. szkolny pakiet podstawowy dla równego startu. 

Bardzo ważne jest, by każde dziecko miało możliwość rozpocząć edukację z takim samym startem, jak dziecko z dużych miast. Dlatego proponujemy m.in. bezpłatny transport, bon kulturowy. Ważne jest, by w każdej szkole był pedagog, psycholog, by dzieci już od przedszkola mogły poznawać swoje uczucia. Nie chcemy, aby dzieci miały problemy emocjonalne, chcemy zapobiegać powstawaniu problemów, z którymi dzieci nie potrafią sobie poradzić. – mówiła Eliza Cybulko, nauczyciel wychowania przedszkolnego i oligofrenopedagog.

Polska 2050 podkreśla w swoim programie edukacyjnym konieczność zapewnienia uczniom zrozumienia procesów związanych z całokształtem ich życia psychicznego. Dziś, w obliczu wielkiego kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wydaje się to niezmiernie ważne, dlatego kolejnym punktem programu jest pedagog, psycholog i logopeda oraz psychoedukacja, edukacja psychoseksualna i antydyskryminacyjna w każdej szkole. 

Dzisiejszy świat stawia przed człowiekiem i przed społecznościami coraz więcej wyzwań. Odpowiadać na to ma edukacja proinnowacyjna. Przede wszystkim chcemy, żeby szkoła rzetelnie uczyła, jak przygotować się do zawodu i żeby pomóc im w wyborze zawodu. Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych widzę, że ludzie przychodzący do technikum nie wiedzą, kim chcą zostać. Dlatego szkoła powinna patrzeć na strefę biznesową, ekologiczną, branżową, jak się rozwijają, jakie nowe zawody się pojawiają i do tego przygotowywać. – mówił Tomasz Kalinowski, przeszło 10 lat nauczyciel przedmiotów tyfloinformatycznych i informatycznych oraz radny Miasta Białegostoku.

Kolejnym punktem jest rzetelna edukacja ekologiczna i klimatyczna. Szkoła powinna wyposażać uczniów w rzetelną wiedzę związaną z katastrofą klimatyczną i ekosystemową oraz wiedzę związaną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nie oszukujmy się, ze to właśnie obecne dzieci dotknie kryzys klimatyczny, wszystkie anomalie pogodowe, które już się pojawiają, czy problem rosnących wszędzie wysypisk śmieci – kontynuował Tomasz Kalinowski.

Szkoła jako przestrzeń kształtowania świadomego obywatela i świadomej obywatelki to pomysł na zmianę w obrębie myślenia o obywatelskości. Ludzie powinni wychodzić ze szkoły z kompletnym zestawem umiejętności, odróżniania fałszu od prawdy, opinie od faktów. Nie tak istotne jest to, by człowiek ze szkoły wychodził z centrowym, lewicowym, czy prawicowym nastawieniem, ile to, by sam potrafił zdecydować i sam podjął decyzję, a nie żeby decyzja została my wtłoczona przez wujka, starszego kolegę, czy nauczyciela – uzasadniał potrzebę zmiany edukacji obywatelskiej Marcin Dziemian, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Polska 2050 postuluje również powołanie niezależnej Komisji Edukacji Narodowej zamiast kuratoriów, czyli odbiurokratyzowanie edukacji. Kuratoria w obecnym ich kształcie są mocno upolitycznione, pełnią rolę nadzorcy, kontrolują i wymagają spełnienia punktów rozdmuchanych do granic możliwości programów edukacyjnych.

Kolejnym obszarem, którym szkoła przyszłości powinna się zająć, to edukacja prozdrowotna. Szkoła powinna uczyć dzieci od najmłodszych klas, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. W jaki sposób dbać o kondycję
i zachęcać do jak najczęstszego ruchu przez m.in. regularne gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, opieki stomatologicznej dla każdego ucznia w szkole, poprzez realizację zajęć profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, profilaktyki uzależnień. Chcemy również, żeby wznowiony został program ‘stop zwolnieniom z wychowania fizycznego’. Widzimy, jakie jest nasze społeczeństwo, coraz mniej się ruszamy a dzieci na nas patrzą. Chcemy zaktywizować młodą część społeczeństwa oczywiście przy współpracy z rodzicami. – mówił Adam Ołowniuk, nauczyciel wychowania fizycznego i terapeuta integracji sensorycznej, związany z edukacją osób niepełnosprawnych oraz radny Miasta Suwałki

Ostatnim przedstawionym punktem programu edukacyjnego jest przedefiniowanie roli nauczyciela. Niezbędne jest tu zapewnienie godnych warunków pracy i płacy nauczycielkom i nauczycielom. Minimalna płaca na poziomie płacy średniej krajowej to postulat mający na celu uatrakcyjnienie zawodu, w którym już dziś widać spore niedobory kadry. Nie może być tak, że nauczyciele pod pręgierzem kuratorium wykonują mechanicznie z góry ustaloną pracę . Nauczyciel powinien być kreatywny, nauczać nowocześnie, iść z trendami, dlatego powinno się pozwolić nauczycielom na większą autonomię, zmniejszyć biurokrację, zmniejszyć czas stażu awansu zawodowego oraz umożliwić nauczycielom rozwój. Od nauczycieli zależy dalsze życie naszych dzieci. – argumentował Adam Ołowniuk.

Samorząd dobrze wie, jak istotna jest edukacja. Przez lata dbał o zapewnienie jak najlepszego zaplecza, narzędzi do zapewnienia edukacji dzieciom i młodzieży. W ostatnich latach samodzielność samorządu w kształtowaniu i wsparciu oświaty, by była otwarta i nowoczesna zostały ograniczone. Właściwie teraz jesteśmy bankomatem do wypłacania pieniędzy, ograniczono nam wiele kompetencji. Rosnące niedofinansowanie oświaty zagraża funkcjonowaniu szkół, ale również i samorządów, gdyż koszty funkcjonowania szkół zajmują w budżetach np. gmin często ok. 60%. – mówił Mirosław Lech, wójt gminy Korycin, który od 30 lat zarządzając gminą, styka się z tematem edukacji na co dzień.

Cały program Edukacja dla Przyszłości Ruchu Polska 2050 jest wzorowany na fińskim pakiecie edukacyjnym i jego pełną wersję można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Strategie 2050.

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050