Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050

25 lipca 2023
12:30

Stowarzyszenie Polska 2050, działając zgodnie z zakresem działalności statutowej, w którą wpisuje się również działanie na rzecz opieki nad zwierzętami, zrealizowało na przestrzeni maja i czerwca 2022 roku grant uzyskany ze środków publicznych. Po rozpowszechnianych publicznie oskarżeniach pod naszym adresem, formułowanych przez przedstawicieli fundacji Mondo Cane, w sierpniu 2022 r. opublikowaliśmy oświadczenie o następującej treści:
https://stowarzyszenie2050.pl/oswiadczenie-w-sprawie-realizacji-grantumobilny-punkt-opieki-nad-zwierzetami-expo-nadarzyn/ 

Nasi wolontariusze aktywnie włączyli się w działania pomocowe, które rozpoczęły się w marcu 2022 roku w Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK w Nadarzynie. Wraz z ludźmi przybywały wymagające pomocy zwierzęta. Było ich tak wiele, że jeszcze w marcu spora część zakładów weterynaryjnych zaprzestała dalszych nieodpłatnych dyżurów. Przed wolontariuszami stanęło ogromne wyzwanie nie tylko czasowe, ale przede wszystkim finansowe. Aby móc pomagać jeszcze skuteczniej coraz większej liczbie potrzebujących, Stowarzyszenia Polska 2050 złożyło wniosek o dofinansowanie działań na rzecz uchodźców. W efekcie podjętych działań uzyskaliśmy grant na kwotę 107 800 zł, dzięki któremu możliwa była kontynuacja profesjonalnej pomocy zwierzętom, świadczonej do tej pory na koszt wolontariuszy. 

Grant został prawidłowo rozliczony i zakończony w przewidzianym terminie. Sprawozdanie zostało przyjęte. Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową, na pomoc zwierzętom, które wymagały specjalistycznej pomocy. Formułowane pod naszym adresem zarzuty fundacji Mondo Cane skutkowały przeprowadzeniem dodatkowej kontroli ze strony urzędu wojewódzkiego. Wynik wystąpienia pokontrolnego z 7 października 2022 grantu BKO-II.9440.25.2022 nie wykazał działań niezgodnych z zakresem grantu. 

Grant dotyczył medycznych usług weterynaryjnych, realizowanych w większości przypadków w specjalistycznych gabinetach. Prawidłowe wykorzystanie środków potwierdza dokumentacja medyczna i fotograficzna, a także faktury za wykonane niezbędne zabiegi. Tego typu procedury nie mogły być wykonywane na terenie Ptak Expo ze względów sanitarnych i konieczności dostępu do specjalistycznego sprzętu.  

Głęboko sprzeciwiamy się oczernianiu i dyskredytowaniu wysiłków  podejmowanych przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 2050, dlatego niezwłocznie złożymy do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wykazując, że skierowanie wobec nas tego zawiadomienia, zawierającego kłamliwe i krzywdzące oskarżenia, stanowią przestępstwo z art. 212 kk. 

Zarząd Stowarzyszenia Polska 2050

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050