“Zielona Wizja Warszawy” – czy dobrze przemyślany program?

08 listopada 2022
12:18
Woj. mazowieckie

Jako środowisko polskiej zielonej demokracji w trakcie konferencji prasowej Ruchu Polska 2050, która odbyła się dn 08.11.2022 przed Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, przedstawiliśmy  nasze uwagi do sporządzonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i przedkładanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego ramowego programu “Zielona Wizja Warszawy”.

W konferencji udział wzięli:

 • Anna Radwan-Rohrenschef – liderka polityczna Ruchu Polska 2050 w Warszawie,
 • Jacek Bartmiński – lider polityczny Ruchu Polska 2050 w Warszawie.
 • Donata Rapacka – radna Dzielnicy Żoliborz
 • Magdalena Grażyna Rogozińska – radna Dzielnicy Ursynów, była wiceburmistrz Dzielnicy Śródmieście
 • Jacek Werder – Koordynator Instytutu Strategie 2050 Mazowieckie,
 • Tomasz Prucnal – lider Stowarzyszenia Polski 2050 w dzielnicy Mokotów.

Ruch Polska 2050 docenia kierunek przyjęty przez władze Warszawy. Wydaje nam się jednak, że duża część działań powinna wynikać z transparentnego i przewidywalnego procesu planowania i konsultacji. Zdaniem naszych ekspertów, zarówno założone cele szczegółowe, jak też harmonogramy realizacji nie są wystarczająco ambitne i nie stwarzają realnych szans znaczącej redukcji szkodliwych emisji w okresie średnio i długoterminowym. Jak słusznie zauważyli autorzy, “Zielona wizja Warszawy” nie jest zbiorem operacyjnych celów miasta. Przedstawia natomiast scenariusze działań, które należy wdrażać…”.

Kierując wysiłki na sporządzenie kolejnej już wizji rozwoju  – po “Strategii Warszawa 2030” czy “Strategii adaptacji do zmian klimatu…”, Warszawa nie zadbała jak dotąd o podstawowe plany zwykłych działań operacyjnych, tj. nieistniejący “Plan gospodarowania odpadami”– punktował Jacek Werder z instytutu Strategie 2050. Oznacza to, że wskazane w obecnie konsultowanym dokumencie cele stanowią oderwane od całości koncepty , które nie łączą się w spójną całość. Dokument koncentruje się na dużych, kosztownych inwestycjach (spalarnia śmieci, linie metra, autobusy wodorowe itp.). Konieczne jest jednak zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta, obejmującego nie tylko wszystkie jego dzielnice, ale też infrastrukturę dla osób, które przyjeżdżają tu tylko do pracy.

Obszerny 341-stronicowy dokument zawiera szereg tabel i wyliczeń finansowych. Polska 2050 odniosła się tylko do wybranych kwestii, najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców, zatroskanych zmianami klimatycznymi i utrzymującymi się w części dzielnic złymi warunkami życia.

 Polska 2050 podkreśla fundamentalne znaczenie planowania przestrzennego dla rozwoju miasta. Warszawa w tej dziedzinie jest jednym z najbardziej zacofanych polskich miast, mając plany miejscowe dla ok. 40% powierzchni miasta. “Bez miejscowych planów żaden dokument zawierający wizję rozwoju lub strategię działania nie jest wiarygodny. Stąd postulat zakończenia sporządzania planów miejscowych do 2030 roku, a także zaprezentowanie już w przyszłym roku, gdzie powstaną docelowo miejskie tereny zielone” – powiedziała Magdalena Rogozińska. Dopiero posiadanie planów pozwoli też określić przyszły przebieg dróg, tras metra i tramwajów.

 1. Nie zgadzamy się na spalanie śmieci, jako główny sposób zagospodarowania odpadów komunalnych. Jak wskazał Tomasz Prucnal “grozi to naliczaniem kar przez Komisję Europejską już po 2025 roku – musimy wtedy segregować aż 55% odpadów. Jest to istotne zagrożenie dla portfeli Warszawianek i Warszawiaków, którzy już dzisiaj za odbiór śmieci płacą dużo więcej, niż inne gminy na Mazowszu!” Domagamy się zdecydowanych, natychmiastowych działań władz miasta, zwiększających poziom segregacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są to działania spektakularne, ale uważamy je za niezbędne.
 2. Postulujemy też, aby w ramach działań dotyczących odtworzenia terenów zielonych i cennych przyrodniczo priorytetowo potraktować renaturyzację cieków wodnych na terenie Warszawy. Oczekujemy rzetelnej analizy odkrycia dawnych rzek, z których część nadal płynie pod naszymi ulicami. “To realne działanie powstrzymujące postępujące pustynnienie Polski. Pozwoli zatrzymać wodę w okresie suszy, a bezpiecznie i zgodnie z naturą odprowadzać jej nadmiar w czasie ulewnych deszczy” – mówiła Donata Rapacka. Wpłynie to na poprawę bioróżnorodności w stołecznym ekosystemie miejskim i zwiększenie obszarów ekologicznie czynnych.
 3. “Oczekujemy pełnej jawności i transparentności w sprawach planowania sieci komunikacyjnej w stolicy” – wskazywał Jacek Bartmiński. Bezwzględnym priorytetem powinien być rozwój transportu szynowego, w tym zaprzestanie blokowania budowy tras tramwajowych na Gocławiu, Zielonej Białołęce i wzdłuż Modlińskiej. Zasadność budowy III linii metra należy poddać analizie pod kątem korzyści dla mieszkańców i opłacalności w porównaniu do trasy tramwajowej. Ewentualny przebieg tej linii wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 4. Wspieramy dążenie do utworzenia Stref Czystego Transportu. “Działanie to należy podjąć już niezwłocznie. Konieczne jest precyzyjne wskazanie obszarów, w których powstaną strefy” – powiedziała Anna Radwan-Rohrenchef. Do poprawy jakości powietrza przyczynić się powinna postulowane przez Polskę 2050 dokończenie wymiany taboru autobusowego na pojazdy elektryczne. Dodatkowy pozytywny efekt nastąpi dzięki integracji warszawskiej infrastruktury rowerowej z analogiczną w sąsiadujących powiatach.
 5. Doceniamy uwzględnienie zielonych zamówień publicznych w wielu procedurach zakupowych. Oczekujemy jednak stałego rozszerzania ich zakresu, m.in. zgodnie ze strategią UE “Od pola do stołu” – ekologiczne produkty spożywcze pochodzenia roślinnego powinny mieć znaczący udział w zakupach dla miejsc zbiorowego żywienia prowadzonych przez miasto.

Zielona Wizja Warszawy – uwagi Ruchu Polska 2050 w ramach konsultacji programu

POLSKA
2050
STRATEGIE
2050